Tymczasowe aresztowanie

Kiedy i na jak długo policja może zatrzymać podejrzanego?

Co do zasady organy ścigania mogą zatrzymać podejrzanego tylko wtedy, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełnił on przestępstwo. Dodatkowo, zgodnie z art. 244 § 1 k.p.k, aby można było zastosować tymczasowe aresztowanie, musi zachodzić obawa ucieczki lub ukrycia się sprawcy.

Tymczasowe aresztowanie (areszt tymczasowy) może trwać maksymalnie 3 miesiące, ale w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużone o kolejne 3 miesiące, a w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw może zostać wydłużone nawet na czas nieokreślony.

Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania

Tymczasowe aresztowanie i zastosowanie innych środków zapobiegawczych jest możliwe gdy zachodzi:

 • Uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się osoby oskarżonej.
 • Uzasadnione obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, albo też w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.
 • Uzasadnione podejrzenie, że wymierzona oskarżonemu kara będzie surowa.

A oprócz tego:

 • Gdy górna granica kary za popełniony przez osobę oskarżoną czyn wynosi co najmniej 8 lat, bądź gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata.
 • Gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełnił przestępstwo przeciwko życiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa już wcześniej groził.
tymczasowe-aresztowanie
Areszt tymczasowy

Prawa osoby tymczasowo aresztowanej

Podczas tymczasowego aresztowania osoba podejrzana ma ograniczone prawa, acz nadal przysługuje jej prawo do:

 • obrony i korzystania z pomocy adwokata,
 • kontaktu z rodziną i adwokatem,
 • godziwych warunków aresztowania,
 • korespondencji,
 • zachowania milczenia,
 • szybkiego postępowania,
 • apelacji.

Pomoc adwokata w sprawie o tymczasowe aresztowanie

Jeżeli zostałeś zatrzymany i tymczasowo aresztowany masz prawo do obrony i korzystania z pomocy adwokata. Warto bowiem pamiętać, że jego stosowanie możliwe jest w każdej sprawie karnej, nie zawsze jednak wniosek prokuratora zasługuje na uwzględnienie. Adwokat od spraw karnych może pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa i zobowiązania związane z aresztowaniem. Będzie także miał dostęp do Twojego aktu oskarżenia i innych dokumentów dotyczących aresztowania, dzięki czemu będzie mógł skutecznie reprezentować Cię na rozprawie sądowej. Adwokat może również zająć się składaniem wniosków o zmianę decyzji sądu dotyczącej tymczasowego aresztowania.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

 

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl