Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Czy każdy oskarżony musi być skazany?

Nie każda sprawa karna musi zakończyć się wydaniem wyroku skazującego, nawet, gdy jego wina jest bezsprzeczna. W szczególnych przypadkach bowiem polski kodeks karny umożliwia zaprzestanie postępowania bez skazania. Jednym z takich przypadków jest warunkowe jego umorzenie.

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego to decyzja sądu lub prokuratora o zaprzestaniu dalszego prowadzenia postępowania karnego wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, pod warunkiem spełnienia określonych warunków przez podejrzanego. Może być ono udzielone w przypadku przestępstw, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, chyba że z powodu szczególnych okoliczności sprawa wymaga rozstrzygnięcia w trybie normalnym. Warunki umorzenia postępowania karnego są ustalane indywidualnie dla każdej sprawy i zależą od okoliczności, w tym od charakteru przestępstwa oraz od sytuacji życiowej i majątkowej podejrzanego.

Do typowych warunków umorzenia postępowania karnego, które muszą być spełnione zaliczyć można:

  • wina sprawcy przestępstwa, a także szkodliwość społeczna przypisanego czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • sprawca przestępstwa nie był wcześniej karany za umyślne przestępstwo,
  • istnieje pozytywna prognoza co do jego osoby uzasadniająca przypuszczenie, że nie popełni już przestępstwa,
  • przypisany czyn jest zagrożony jest karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Kiedy nie będzie możliwe warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Oprócz wyżej wskazanych przesłanek, należy także podkreślić, że zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego nie będzie możliwe w przypadku sprawców, których czyny zagrożone są karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Warto starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, ponieważ dzięki niemu sprawca czynu pozostaje z tzw. „czystą kartoteką”. Oznacza to ni mniej ni więcej, że po upływie ok. 6 miesięcy (tzw. czas próbny), we wszystkich rejestrach widnieje jako osoba niekarana.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego z pomocą adwokata

Warunkowe umorzenie postępowania karnego to jedna z form zakończenia postępowania karnego, w której sąd może podjąć decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli podejrzany spełni określone warunki, takie jak zapłata grzywny, naprawienie szkody wyrządzonej przez przestępstwo lub ukończenie określonego programu rehabilitacyjnego. Warunkowe umorzenie postępowania karnego może pomóc Ci uniknąć dalszych konsekwencji, takich jak skazanie na karę pozbawienia wolności lub wpis do rejestru przestępców.

Jeżeli chcesz, aby w sprawie o warunkowe umorzenie postępowania reprezentował Cię adwokat od prawa karnego zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu, w dowolnie wybranej formie. Zapewniam kompleksowe usługi związane z reprezentacją Klientów, pomagam zrozumieć prawa i obowiązki oskarżonego, a także podejmuję się negocjacji z wszystkimi organami ścigania, prokuratorem lub sądem.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl