Przerwa w karze pozbawienia wolności, czy jest możliwa?

Przerwa w karze pozbawienia wolności, czy jest możliwa?

Czy skazany może dostać przerwę w karze w Polsce?

Kara pozbawienia wolności to jedna z najbardziej kontrowersyjnych form kary, która stosowana jest na całym świecie. Coraz częściej jednak pojawia się pytanie, czy przerwa w jej wykonywaniu, tzw. przerwa penitencjarna nie może okazać się bardziej efektywnym sposobem naprawy i resocjalizacji osoby skazanej. W tym artykule odpowiadamy czy skazany może dostać przerwę w karze pozbawienia wolności i na jakich zasadach?

Przerwa w karze pozbawienia wolności

Na gruncie obowiązujących przepisów skazany może otrzymać przerwę w odbywaniu kary. Aby skazany mógł ją otrzymać musi spełnić określone warunki, które to wynikają z odrębnych przepisów. Mowa tutaj m.in. o przerwie w karze na leczenie czy np. z powodu urodzenia dziecka.

W polskim prawie mamy od czynienia z dwoma rodzajami przerw: obligatoryjną, jeśli skazany poważnie zachoruje, i choroba ta (w tym również choroba psychiczna) będzie uniemożliwiała skazanemu dalsze odbywanie kary pozbawienia wolności, oraz fakultatywną – na wniosek skazanego. Decyzję o przerwie w karze pozbawienia wolności podejmuje sąd.

Kiedy można składać wniosek o przerwę w karze pozbawienia wolności?

Wniosek o przerwę w karze można złożyć w każdym momencie odbywania kary, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Wniosek ten musi jednak spełniać określone wymagania i być uzasadniony odpowiednimi dowodami, takimi jak zaświadczenie lekarskie, w przypadku choroby, lub potwierdzenie urodzenia dziecka.

Należy także podkreślić, iż decyzje dotyczące przerw w karze są podejmowane przez sąd indywidualnie i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj i stopień kary, postępowanie i dotychczasowe zachowanie skazanego oraz inne okoliczności uwzględnione w każdej konkretnej sprawie.

Na jak długo może być orzeczona przerwa w karze pozbawienia wolności?

W obecnie obowiązujących przepisach przerwa w odbywaniu kary może trwać do 12 miesięcy. Przeważnie jednak sądy dają skazanemu przerwę na kilka miesięcy, w czasie których możliwe jest jej przedłużenie.

Warto pamiętać, że przerwa w karze nie oznacza jej zakończenia, a skazany musi powrócić do odbywania kary po jej zakończeniu!

Ile przerw może mieć łącznie skazany?

Skazany może uzyskać kilka przerw w karze, ale łączna długość tych przerw nie może przekroczyć 12 miesięcy. Decyzja o liczbie i ich długości zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy i jest podejmowana przez właściwy sąd.

Jakie dokumenty są potrzebne żeby można uzyskać przerwę w karze pozbawienia wolności?

Aby uzyskać przerwę w karze pozbawienia, skazany musi złożyć wniosek do właściwego sądu i udokumentować swoje twierdzenia. W zależności od konkretnej sytuacji, może być wymagane dostarczenie następujących dokumentów:

  • Zaświadczenie lekarskie – w przypadku choroby lub niepełnosprawności.
  • Akt urodzenia dziecka.
  • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające inne okoliczności uzasadniające przerwę w karze, takie jak śmierć bliskiej osoby lub konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny.

Czy pomoc adwokata w uzyskaniu  przerwy w karze jest wskazana?

Wniosek o przerwę w karze można złożyć samodzielnie, jednak pomoc adwokata od spraw karnych jest wskazana, jeśli skazany nie jest pewien, jakie dokumenty należy złożyć, jak udokumentować swoje twierdzenia lub jak przedstawić swoją sytuadwację w sposób przekonujący dla sądu. Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych może także doradzić, jakie dodatkowe działania warto podjąć, aby uzyskać pozytywną decyzję. Jak już to zostało podkreślone, decyzja o udzieleniu przerwy w karze jest indywidualna i zależy od wielu czynników, w tym od okoliczności każdej konkretnej sprawy. Co więcej, uzyskanie ów przerwy może wymagać skomplikowanych procedur prawnych i analiz, a pomoc adwokata od spraw karnych może być korzystna w zrozumieniu i przestrzeganiu wszystkich wymaganych przepisów i procedur. Dobry prawnik może również pomóc w przygotowaniu i przedstawieniu argumentów przed sądem. To właśnie rolą adwokata jest przekonanie sądu że zachodzą przesłanki uzasadniające przerwę.

Ponadto pomoc adwokata może zwiększyć szansę na pozytywną decyzję, ale nie jest gwarantem uzyskania przerwy w karze.

Ile trwa postępowanie o udzielenie przerwy w karze pozbawienia wolności?

Czas uzyskania przerwy w karze  zależy od wielu czynników, takich jak stopień skomplikowania sprawy, liczba innych spraw oczekujących na rozpatrzenie przez sąd, a także od tego, jak szybko i skutecznie zostanie złożony wniosek i udokumentowane uzasadnienie. Zazwyczaj decyzja o udzieleniu przerwy w karze jest podejmowana w ciągu kilku tygodni lub miesięcy od złożenia wniosku. W razie potrzeby można zwrócić się do sądu o udzielenie informacji o statusie sprawy.

Czy w czasie przerwy skazany jest pod kontrolą sądu?

Tak, skazany, który uzyskał przerwę w wykonywaniu kary jest pod kontrolą sądu. W czasie przerwy w karze skazany jest zobowiązany do przestrzegania określonych warunków i zasad, które zostały mu narzucone przez sąd. W niektórych przypadkach może on być objęty stałą kontrolą kuratora lub musi regularnie stawiać się na komisariacie Policji. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i decyzji sądu.

Jeżeli macie pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności zapraszam do kontaktu.

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl