Warunkowe umorzenie postępowania karnego – co warto o nim wiedzieć

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – co warto o nim wiedzieć

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego to instytucja prawna, która pozwala na zakończenie postępowania karnego bez orzeczenia wyroku, jeżeli podejrzany lub oskarżony spełni określone warunki.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – warunki

Warunki umorzenia postępowania karnego mogą być różne, ale do najczęstszych należą następujące: przeproszenie przed podejrzanego/ oskarżonego pokrzywdzonego, naprawienie szkody, wykonanie określonej pracy społecznej, zapłacenie świadczenia na rzecz pokrzywdzonego.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego może być orzeczone tylko w przypadku niektórych czynów zabronionych, których zagrożenie karą nie przekracza okres 5 lat. W przypadku poważniejszych przestępstw, takich jak np. zabójstwo czy gwałt, warunkowe umorzenie nie jest możliwe.

Jeżeli osoba, której postępowanie zostało warunkowo umorzone, nie spełni warunków, wówczas Sąd może wznowić postępowanie. W takim przypadku osoba ta może zostać skazana na karę, jaką groziłaby jej za przestępstwo, za które została oskarżona.

Kiedy Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne

Sąd może orzec warunkowe umorzenie postępowania karnego jeśli są spełnione określone warunki. Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe tylko w przypadku niektórych czynów zabronionych, zwykle mniejszej rangi, w których górna granica kary przewidzianej za dane przestępstwo nie może wynosić więcej niż 5 lat pozbawienia wolności. Sąd bierze pod uwagę okoliczności popełnienia czynu, takie jak motywy, sposób popełnienia i skutki, aby ocenić, czy warunkowe umorzenie będzie wystarczającym środkiem oddziaływania na sprawcę czynu. Przy warunkowym umorzeniu postępowania Sąd winien także uwzględniać stopień winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego, aby ocenić, czy warunkowe umorzenie jest właściwym rozwiązaniem. Należy także pamiętać, że Sąd będzie uwzględniać ewentualną poprzednią karalność oskarżonego, aby ocenić, czy warunkowe umorzenie jest odpowiednie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego może nastąpić na wniosek samego zainteresowanego, nadto także prokurator może wystąpić z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania zamiast kierować do sądu akt oskarżenia ale to sąd podejmuje ostatecznie decyzję w tej sprawie.

Czy pomoc adwokata w sprawie warunkowego umorzenia postępowania jest wskazana? 

Z całą pewnością pomoc adwokata w sprawie warunkowego umorzenia postępowania karnego jest wskazana i może pomóc w uzyskaniu lepszego rezultatu. Rolą adwokata w sprawie o warunkowe umorzenie postępowania karnego jest analizować i interpretować przepisy prawne dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, aby uzyskać jak najlepsze rozeznanie w sytuacji swojego klienta. Adwokat od spraw karnych może pomóc w przygotowaniu i przedstawieniu argumentów na rzecz warunkowego umorzenia postępowania, aby przedstawić najlepszą możliwą obronę. Rolą adwokata od spraw karnych, jest  wspierać i reprezentować swojego klienta podczas rozprawy w sądzie, aby zapewnić ochronę jego interesów.

Warto pamiętać, że adwokat jest wykształconym i doświadczonym specjalistą w zakresie prawa karnego, który może pomóc w zrozumieniu i przeprowadzeniu skomplikowanego procesu sądowego, zapewniając jednocześnie swojemu klientowi pełne wsparcie i reprezentację.

Podjęcie warunkowego umorzenia postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania karnego może zostać podjęte na nowo w sytuacji gdy zostanie popełnione przez oskarżonego kolejne przestępstwo, gdy oskarżony nie będzie się stosował do warunków określonych przez sąd w czasie trwania warunkowego umorzenia postępowania.

W każdej takiej sytuacji ważne jest, aby osoba, której postępowanie zostało warunkowo umorzone, miała możliwość skorzystania z pomocy adwokata od spraw karnych, aby zapewnić jej odpowiednie wsparcie i reprezentację podczas podjęcia postępowania warunkowo umorzonego na nowo.

Ile trwa warunkowe umorzenie postępowania? 

Okres trwania warunkowego umorzenia postępowania karnego jest określony przez sąd indywidualnie natomiast może być orzeczone w przedziale od roku do lat dwóch. Sąd ustala okres trwania warunkowego umorzenia postępowania na podstawie indywidualnych okoliczności każdej sprawy, takich jak stopień winy oskarżonego, rodzaj popełnionego przestępstwa i jego skutki oraz osobiste i rodzinne warunki oskarżonego.

W ciągu okresu trwania warunkowego umorzenia postępowania, oskarżony musi przestrzegać wszystkich warunków określonych przez sąd, takich jak np. niepopełnianie nowych przestępstw, stosowanie się do nakazów sądu lub przepisów prawnych, poddawanie się leczeniu lub terapii itp.

Warunkowe umorzenie postępowania a wpis do krajowego rejestru karnego

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania, nie ma żadnej wzmianki o tym w Krajowym Rejestrze Karnym. Warunkowe umorzenie postępowania oznacza, że postępowanie zostaje zawieszone pod warunkiem spełnienia określonych wymogów, a jeśli te warunki zostaną spełnione, postępowanie zostanie umorzone i nie będzie już toczyć się dalej.

Można powiedzieć, że warunkowe umorzenie postępowania jest rodzajem prewencyjnego nacisku, który ma na celu zapobieżenie powrotu osoby do przestępczej działalności. Wpis do Krajowego Rejestru Karnym oznacza, że osoba została skazana, a warunkowe umorzenie postępowania oznacza, że proces ten nie został zakończony w wyniku skazania.

 

+48 608 474 523 m.czekaj@cswadwokaci.pl